English   
1
Code : SPTN-125201211271629615
Code : SPTN-12420121127162622406
Code : SPTN-1232012112716233378
Code : SPTN-12220121127162151312
Code : SPTN-12120121127162015593
1
Công ty TNHH Đổi Mới
Địa chỉ: Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình - Việt Nam
Điện thoại: 84-30 3862037 ; Fax: 84-30 3862156
Email: doimoi@hn.vnn.vn